În primul rând:

 „Ce am fost?”

Am fost istorie. Am fost o şcoală obișnuită, ca atâtea altele. Am crescut cu timpul în toate componentele, îndeosebi în cele valorice.

„Ce suntem?”

Suntem o școala ce își propune să se devolte, dorită de populaţia şcolară. Suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de „foarte bine” materializată prin muncă, printr-o muncă asiduă, dăruită idealurilor de performanţă. Suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc în acest scop. Suntem simbolul corectitudinii şi dăruirii profesionale. Suntem noi, Şcoala Gimnazială Nr.1, sat Pungești.

„Ce vom fi?”

Vom fi viitorul aşa cum îl visăm. Vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ şi al dorinţei de foarte bine.

Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus. Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum ascendent, dar plin de obstacole, spre perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.

Istorie și prezent

Primele mărturii scrise despre Valea Racovei, cursul mijlociu și inferior, datează din 1415, fiind emise de Cancelaria Moldovei, în timpul domnitorului Alexandru cel Bun. Cel mai vechi document păstrat, în care se pomenește despre satul Pungești – situat pe cursul mijlociu al râului Racova, este Hrisovul din data de 15.05.1437, editat de Ilie Voievod și Ștefan Voievod, domnii Țării Moldovei.

Această școală a fost construită cu un an înaintea Unirii de la 1848 .

Prima cărămidă a acestei instituții de învățământ a fost pusă cu un an înaintea Unirii definitive a Principatelor Române (15 septembrie 1861), fiind prima școală de la țară din județul Vaslui.

De la înființare și până astăzi, școala a trecut prin mai multe transformări, pornind de la o simplă baracă ce cuprindea 2 săli de clasă, ajungând în prezent să dispună de trei corpuri de clădiri, reabilitate.

În spatele acestor transformări notabile, se ascund mai bine de 150 ani de existență a acestui lăcaș educativ, unde au descoperit tainele scris - cititului numeroși oameni de seamă ai locului. Școala Pungești a dat țării și lumii întregi oameni de seamă, din toate domeniile de activitate.

Dintre aceștia, putem aminti:

 1. Costache V. Rusu, prof. univ. dr. inginer în Științele industriei ușoare.
 2. Grigore T. Râpeanu, prof. univ. dr. în Științele juridice, fost șef de promoție la Liceul M. Kogălniceanu, Vaslui.
 3. Simion Emil, prof. univ. dr. în Științele electronice.
 4. Grosu I. Ioan, prof. univ. dr. în fizică.
 5. Simion Alexandru, prof. univ. dr. în Științele electrotehnice.
 6. Popescu N. Vasile, Lector universitar, dr. în matematică.
 7. Sârbu P. Corneliu, prof. univ. dr. – Academia Militară București.
 8. Andreeșanu Ștefan.
 9. Mirela Lavric, multiplă campioană europeană și mondială la atletism.
 10. Manea și Maria Mănescu, fondatorii Bibliotecii școlare (1983).
 11. Și alții.

 

Cadrul regional

Şcoala Gimnazială Nr.1, sat Pungești face parte din unităţile de învăţământ din județul Vaslui şi are rolul de a educa elevii, de a-i îndruma şi pregăti pentru viaţă.

Satul Pungești este situat pe cursul mijlociu al râului Racova, în partea de Nord – Vest a județului Vaslui. Are o suprafață de 7112 ha, iar populația este de 3084 locuitori, conform recensământului din anul 2011.

Comuna Pungești este formată din 8 sate componente. Activitatea predominantă este agricultura.

Şcoala este situată pe strada principală, la intersecția dintre Drumul interjudețean Vaslui – Racova și Drumul județean Pungești – Gârceni.

Şcoala este structurată pe următoarele cicluri de învățământ:

 1. Ciclul preprimar .
 2. CicluI primar.
 3. Ciclul gimnazial.
 4. Cinci structuri arondate (Școala Primară Toporăști, Școala Primară Cursești-Deal, Școala Primară Cursești-Vale, Școala Primară Armășoaia și Școala Primară Stejaru cât și 6 grădinițe în fiecare sat enumerate anterior).

Şcoala dispune în acest moment de 3 corpuri de clădire, din care unul pentru învățământul preprimar și primar și 2 corpuri pentru învățământul gimnazial. În cadrul şcolii funcţionează şi un cabinet de informatică dotat necorespunzător.

În cadrul școlii, funcționează biblioteca școlară cu un număr de aproximativ 14.300 volume, ce se adresează tuturor ciclurilor de învățământ, cât și nevoilor cadrelor didactice.

Misiunea

Misiunea este de a oferi o educație, centrată pe interesele elevilor, părinților, comunității, realizează în dialog și prin parteneriat,care oferă oportunități egale de acces la educație tuturor elevilor, indiferent de situație socială, etnie, în conformitate cu aspirațiile și aptitudinile acestora, în vederea adaptării la o societate aflată într-o continua schimbare.

 

Viziunea

„Puternică angajare, înaltă calitate şi performanţă în oferirea serviciilor educaţionale printr-un dialog deschis, permanent, cu partenerii educaţionali şi sociali."

 

Ținte strategice

 1. Creşterea calităţii actului instructiv-educativ.
 2. Dezvoltarea resurselor umane și materiale,implementarea uni management participativ,orientat pe implicarea și responsabilizarea tuturor factorilor educaționali,investiția în resursa umană,gestionarea eficientă a resurselor,introducerea noilor tehnologii.
 3. Construirea unei imagini a școlii-ca fiind o instituție care oferă o educație de calitatate.
 4. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.
 5. Dezvoltarea parteneriatului educațional prin introducerea de noi programe cum ar fi A.D.Ș. și Ș.D.Ș. Implementarea a 2 proiecte europene ERASMUS+K229 și POCU PUNGEȘTI.